Privacyverklaring

Zorgwaard verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens. In deze verklaring geven wij aan op welke wijze wij hiermee omgaan.  

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. 

Doel verwerking persoonsgegevens
Zorgwaard verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken en taken voortvloeiend uit overeenkomsten met cliënten uit te voeren. 

Grondslag van de verwerking
Zorgwaard moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na expliciete toestemming van de betrokkene, voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van wettelijke taken. 

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de zorgleveringsovereenkomst en andere met cliënten gesloten overeenkomsten brengt met zich mee dat Zorgwaard persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt dus op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van wettelijke taken kan met zich meebrengen dat Zorgwaard gegevens deelt met toezichthouders.

Verantwoordelijke
Zorgwaard is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Zorgwaard beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.Zorgwaard is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Informatie over gegevensverwerking
Zorgwaard informeert betrokkenen (cliënten, vrijwilligers, medewerkers) als zij gegevens van hen gaat verwerken. 

Beveiliging persoonsgegevens
Zorgwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Zorgwaard bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De termijnen van bewaren van de verschillende gegevens zijn opgenomen in het privacy-beleid. 

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Zorgwaard verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Zorgwaard behandelt uw verzoek binnen 4 weken.Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Zorgwaard, t.a.v. het directiesecretariaat Zomerplein 15 3297SE Puttershoek 

Functionaris Gegevensbescherming
Zorgwaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris werkt onafhankelijk en houdt toezicht op de rechtmatige en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens door Zorgwaard. De functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer FG001790. Naam: de heer H. Luijendijk: functionarisgegevensbescherming@zorg-waard.nl, telefoonnummer 078-6763400. 

Cookies
Zorgwaard maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken en optimaal te beheren. Het gaat om de volgende toepassingen: 

zorg-waard.nl

  • Google Analytics: Zorg-waard.nl maakt gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden.
  • Content derde partijen: Zorg-waard.nl maakt gebruik van embedded video’s van YouTube.

MijnZorgwaard /portal.zorg-waard.nl (specifiek voor medewerkers van Zorgwaard)

  • Google Analytics: portal.zorg-waard.nl maakt gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden.
  • Session cookies: portal.zorg-waard.nl maakt gebruikt van session cookies om het mogelijk te maken dat gebruikers kunnen inloggen en ingelogd blijven. Het sessie ID wordt tijdelijk opgeslagen en bij het sluiten van de browser verwijderd.

April 2018 Het privacybeleid is hier beschikbaar: hier klikken. Een specifieke privacyverklaring voor sollicitanten is hier beschikbaar Een specifieke privacyverklaring voor medewerkers is hier beschikbaar