Over ons

Onderwerpen op deze pagina:

Zorgwaard: Wij zijn er voor u in de Hoeksche Waard

Welkom bij Zorgwaard. Wij willen u graag informatie geven over wat wij doen, hoe, waar, met wie en voor wie. U bent onze cliënt, of  toekomstige cliënt. Degene voor wie wij het allemaal doen, samen met anderen. Of u bent zelf zorgverlener,  vrijwilliger of anderszins bij de zorg betrokken. U kunt ons altijd mailen en bellen.

Maar het liefst hebben wij persoonlijk contact met u: bij u thuis of in een van onze locaties. Het contact van mens-tot-mens biedt u als cliënt de gelegenheid de vragen te stellen waarop deze website of onze brochures onvoldoende antwoord kunnen geven. En het geeft ons de mogelijkheid om ons te verdiepen in u en uw situatie. Dat vinden wij nodig om te kunnen werken bij u in huis. Dat kan zijn via de thuiszorg in uw eigen omgeving of in een van onze locaties die uw nieuwe thuis wordt, tijdelijk of permanent.

Om dat waar te maken, investeren we met onze medewerkers en vrijwilligers continu in kleinschalig denken en doen. Als cliënt bent u ons uitgangspunt. We kijken naar uw wensen, uw mogelijkheden en die van uw sociale omgeving. Dat versterkt naar wij hopen de goede kwaliteit van onze ondersteuning. Deze werkwijze vraagt van onze medewerkers meer van hun professionele en persoonlijke inzet. De beloning is interessanter werk en grotere voldoening.

Missie en visie

Zorgwaard biedt, vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard, om daarmee waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk)

De basisvraag daarbij is: “welke zorg zou je zelf voor één van je dierbaren willen krijgen?”

Wij streven naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de cliënt.

Geschiedenis

Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. De kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn gebundeld om het mogelijk te maken dat iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht kan voor deskundige zorg en ondersteuning.

Sinds 2006 zijn diverse nieuwe locaties in de Hoeksche Waard geopend om dit te realiseren: Dorpzigt in Zuid-Beijerland, Korenschoof in Heinenoord, Bliekenhof in Klaaswaal, Poorthuis in Nieuw-Beijerland en Gravin Sophie en Rembrandt in Oud-Beijerland. Zo kan iedere inwoner van de Hoeksche Waard die zorg of ondersteuning nodig heeft, thuis of in een van onze locaties, dicht bij hem of haar in de buurt, een beroep op ons doen.

Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer Nico de Pijper. Hij heeft de dagelijkse leiding over de gehele organisatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder hun specifieke deskundigheid inbrengen op diverse beleidsterreinen. De Raad hanteert de Zorgbrede Governance Code. Deze code is verankerd in de statuten van de stichting en in de reglementen  voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze reglementen  zijn hier in te zien:
Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard
Reglement Raad van Toezicht Zorgwaard

Anbi

Zorgwaard heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat persoonlijkje giften aan Zorgwaard aftrekbaar zijn in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. 

U kunt hier de Anbi kerngegevens van Zorgwaard lezen.

Jaarverslag en jaarrekening

Klik op het jaartal voor inzage in het jaarverslag en de jaarrekening:
- 2015
 

Personeelssamenstelling 

In het onderstaande document kunt u de ontwikkeling van de personeelssamenstelling van Zorgwaard lezen. De samenstelling is geen statisch gegeven en kan van dag tot dag verschillen. Zorgwaard heeft daarom de cijfers voorzien van een toelichting waarbij de achterliggende visie en uitgangspunten worden beschreven.Dit document zal op gezette tijden worden aangevuld met nieuwe gegevens. De eerstvolgende publicatie betreft de cijfers van de eerste helft van 2017.

Klik hier om het document in te zien

Participantenraad

De Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschappen die aan de basis van Zorgwaard stonden. De Raad draagt bij aan het handen en voeten geven van de identiteit van de organisatie en de bewaking daarvan.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een gekozen vertegenwoordiging van het personeel. De OR voert overleg met de werkgever over het beleid en behartigt het personeelsbelang in het bijzonder. De OR richt zich o.a. op onderwerpen als arbeidsomstandigheden en (gezonde) verhoudingen tussen personeel en directie. De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Cliëntenraad

Via de Cliëntenraad hebben alle cliënten van Zorgwaard de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over onderwerpen die hen aangaan. De Cliëntenraad geeft advies over zaken als de kwaliteit van de zorg, ingrijpende verbouwingen, veranderingen in de huisregels en de omgang met cliënten. De rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.

De Cliëntenraad heeft structureel overleg met de leiding van de organisatie.

Voor meer informatie over de Cliëntenraad, kunt u deze folder bekijken.

Identiteit

Zorgwaard heeft een protestants-christelijke  identiteit. Wat betekent de identiteit nu in de praktijk? Op welke manier kunnen we de identiteit vormgeven? In de identiteitsnota  is getracht daar met alle kerken die vertegenwoordigd zijn in de Participantenraad van Zorgwaard, invulling aan te geven.

Zorgwaard wil graag zorg verlenen vanuit de overtuiging dat ieder mens gelijk is en dat wij naar onze naasten willen omzien. Iedereen is welkom op onze locaties en wij willen graag iedereen van dienst zijn, ongeacht welke geloofsovertuiging men heeft.

Vriendenstichting

Zorgwaard wordt bijgestaan door een aantal actieve steunorganisaties. Dat zijn de Vrienden van ’t Huys te Hoecke (voor de locaties in Puttershoek en Heinenoord), Vrienden van Immanuël (’s-Gravendeel), Vrienden van De Hoge Weide (Strijen), Vrienden van Rembrandt (Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Klaaswaal en Zuid-Beijerland) en een Stichting Vrienden van Zorgwaard. De Stichting Vrienden van Zorgwaard vervult vooral de functie van beheerstichting. Daarnaast zijn er diverse comités actief. Zij organiseren allerlei activiteiten, waaronder jaarmarkten, kerstmarkten en verkoopdagen om geld in te zamelen voor de locaties.

Uit de opbrengst van deze activiteiten kunnen extra voorzieningen worden bekostigd die niet uit de reguliere middelen van de organisatie kunnen worden gefinancierd, maar die wel nodig zijn om het leven voor de cliënten van Zorgwaard aangenamer te maken. Daarbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan de aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie of de aanleg van een nieuwe tuin. Zo zijn in de afgelopen jaren uitvoerige acties gevoerd en tal van activiteiten ontplooid voor een betere inrichting van de nieuwe zorgcentra in ’s-Gravendeel, Strijen, Puttershoek, Heinenoord, Mijnsheerenland en Oud-Beijerland.

De vriendenstichtingen van Zorgwaard stellen zich in het algemeen ten doel het welzijn van de bewoners van de zorgcentra te bevorderen. Verder willen zij met hun activiteiten de betrokkenheid van de familie van bewoners van Zorgwaard en van de inwoners van de Hoeksche Waard bij de zorgverlening in dit gebied stimuleren.

De steunstichtingen zijn voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden, bijdragen en giften van instellingen, bedrijven en particulieren. Zij zijn bereikbaar via hun secretariaat  en informatie is beschikbaar via deze of een eigen website. Hierop leggen zij ook verantwoording af over hun activiteiten en financiën.

Klokkenluidersregeling

Zorgwaard beschikt over een klokkenluidersregeling. U kunt deze hier lezen.