Privacyverklaring

Zorgwaard verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens. In deze verklaring geven wij aan op welke wijze wij hiermee omgaan. 
 
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Doel verwerking persoonsgegevens
Zorgwaard verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken en taken voortvloeiend
uit overeenkomsten met cliënten uit te voeren.
 
Grondslag van de verwerking
Zorgwaard moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de
grondslagen uit de AVG. Op grond hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke
gegevens te verwerken na expliciete toestemming van de betrokkene, voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van wettelijke taken.
 
Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de zorgleveringsovereenkomst en andere met cliënten gesloten
overeenkomsten brengt met zich mee dat Zorgwaard persoonsgegevens verwerkt. Dit
gebeurt dus op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van wettelijke taken kan met zich meebrengen dat Zorgwaard gegevens deelt met toezichthouders.  
 
Verantwoordelijke
Zorgwaard is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Zorgwaard beslist welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Zorgwaard is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met
de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 
Informatie over gegevensverwerking
Zorgwaard informeert betrokkenen (cliënten, vrijwilligers, medewerkers) als zij
gegevens van hen gaat verwerken.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Zorgwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te
gaan.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Zorgwaard bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is
voor het doel van de gegevensverwerking. De termijnen van bewaren van de
verschillende gegevens zijn opgenomen in het privacy-beleid.
 
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering
van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen het gebruik
van uw gegevens.
 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Zorgwaard verwerkt, kunt u een
inzageverzoek doen. Zorgwaard behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
 
Zorgwaard, t.a.v. het directiesecretariaat
Zomerplein 15
3297SE Puttershoek
 
Functionaris Gegevensbescherming
Zorgwaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris werkt
onafhankelijk en houdt toezicht op de rechtmatige en zorgvuldige verwerking van de
persoonsgegevens door Zorgwaard. De functionaris is aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens onder registratienummer FG001790.
Naam: de heer H. Luijendijk 
mail: h.luijendijk@zorg-waard.nl, tel. 078-6763400
 
Cookies
Zorgwaard maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, bedoeld om de
website goed te laten werken en optimaal te beheren. Het gaat om de volgende
toepassingen:
 
zorg-waard.nl
  • Google Analytics: Zorg-waard.nl maakt gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden.
  • Content derde partijen: Zorg-waard.nl maakt gebruik van embedded video's van YouTube.
MijnZorgwaard /portal.zorg-waard.nl (specifiek voor medewerkers van Zorgwaard)
  • Google Analytics: portal.zorg-waard.nl maakt gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden.
  • Session cookies: portal.zorg-waard.nl maakt gebruikt van session cookies om het mogelijk te maken dat gebruikers kunnen inloggen en ingelogd blijven. Het sessie ID wordt tijdelijk opgeslagen en bij het sluiten van de browser verwijderd.
Mei 2020
 
Het privacybeleid is hier beschikbaar: hier klikken.
Een specifieke privacyverklaring voor sollicitanten is hier beschikbaar
Een specifieke privacyverklaring voor medewerkers is hier beschikbaar.